Hội thảo trên web về Cắt, Đo & Đào tạo SolidCAM LIVE

Chúng tôi mời bạn tham gia một trong các hội thảo trên web về SolidCAM của chúng tôi. Hội thảo trên web về SolidCAM bao gồm Cắt trực tiếp, Đào tạo hoặc cả hai.

Hội thảo

Tháng một
19

Take advanced mill-turn and Swiss-type machining to new levels of speed, efficiency and simplified programming.

Presented by Production Machining & Ken Merritt

Date: 01/19/22
Start time: 02:00 PM End time: 03:00 PM

Hội thảo trên web về đào tạo

Currently there are no Events