Licence Updates

Để hiển thị License Updates của bạn, bạn cần có Tài khoản khách hàng SolidCAM với quyền truy cập SolidCAM Subscription.

Nếu bạn chưa có một tài khoản khách hàng, bạn có thể đăng ký tại đây.